TYÖNOHJAUS JA VALMENNUS

Työntekijät, tiimit, työyhteisöt ja esimiehet

Työnohjaus on ammatillista tukea oman osaamisen kehittämiseen: keskustelua, kyseenalaistamista, uusia näkökulmia ja omien kokemusten jakamista. Tavoitteena on parantaa työn hallintaa, auttaa selviytymään vaikeissakin tilanteissa ja löytää tuloksellisia tapoja toimia. Työskentely tapahtuu keskustellen ja erilaisia toiminnallisia menetelmiä käyttäen. Tavoitteet ja työskentelytavat sovitaan yhdessä.

Työnohjaus on vahvasti eteenpäin katsovan organisaation tapa pitää huolta henkilöstönsä hyvinvoinnista ja kasvusta työntekijöinä. Yhdessä tekemällä ratkaistaan sisäisiä haasteita ja luodaan uusia toimintatapoja.

TYÖNOHJAUSMUODOT

Yksilötyönohjaus on henkilökohtaista työn ja työtilanteiden pohtimista yhdessä ammattilaisen kanssa. Työskentely etenee ohjattavan itse asettamien tavoitteiden pohjalta. Keskeinen väline on vuorovaikutusprosessi, jossa etsitään konkreettisia ratkaisuja.

Ryhmätyönohjaus on jokaisen ryhmän jäsenen omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden jäsentämistä suhteessa ryhmän yhteiseen tehtävään ammattilaisen opastuksella.

Esimiesten työnohjaus tarjoaa tilaisuuden purkaa työhön liittyviä tilanteita luottamuksellisesti, kehittää omaa johtamistapaa ja hallita työpaineita. Voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmätyönohjauksena.

Valmennus eli coaching auttaa saavuttamaan henkilökohtaisia ja ammatillisia tavoitteita. Valmennusprosessissa valmennettava oppii ottamaan käyttöön omia voimavarojaan ja tulee tietoisemmaksi omista ajattelutavoistaan. Voidaan toteuttaa henkilökohtaisena tai ryhmävalmennuksena.


TYÖYHTEISÖSELVITYS

Kriisitilanteet, ristiriitatilanteet

Työnilo lisää tunnetusti työtehoa ja viihtymistä töissä. Työyhteisöön syntyy uupumusta, puhumattomuutta ja klikkejä monista eri syistä ja työnilo katoaa. Onneksi ongelmat ovat myös mahdollisuuksia. Kun ymmärrämme paremmin itseämme, ymmärrämme myös muita.

Tarjoamme puolueetonta apua työyhteisön kriisi- ja ristiriitatilanteiden ratkaisemiseksi. Työyhteisöselvityksen lisäksi tuemme esimiestä ja työntekijöitä löytämään toimivia työkaluja ongelmatilanteista selviämiseen neutraalisti ja luottamuksellisesti. Palvelu räätälöidään yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaan.


TYÖHYVINVOINTI

Työntekijät, voimavarat, tuloksellisuus

Työssä jaksaminen on ajankohtainen aihe koko yhteiskunnassa. Työn aiheuttama stressi, työyhteisön ristiriidat, työelämän jatkuvat muutokset ja vaatimusten kasvu vaikuttavat elämäämme – halusimme tai emme. Pahoinvointi työpaikoilla myös maksaa, kun sairauspoissaolot, ennenaikaiset eläkkeet ja sairaanhoitokulut lisääntyvät. 

Hyvinvoiva henkilöstö on työpaikan tärkein voimavara, joten työhyvinvointi vaikuttaa suoraan myös organisaation kilpailukykyyn, taloudelliseen tulokseen ja maineeseen. Meiltä saat räätälöityjä koulutuksia työhyvinvoinnin parantamiseen ja lyhyempiä valmennuksia esimerkiksi koulutuspäivään. Voit myös tilata meiltä ammattilaisen yhteistyökumppaniksi työyhteisön hyvinvointiprojektiin.


MINDFULLNESS TYÖPAIKALLA

Työhyvinvointi, tiimityö, johtaminen

Työelämä on kiireistä ja työntekijöitä ja esimiehiltä odotetaan usein jatkuvaa venymistä ja kehittymistä. Ajankäyttö sirpaloituu jatkuvan tietotulvan myötä ja keskittymiskyky kärsii. Tietoisuustaitojen eli minfulnessin hyödyntäminen työpaikoilla opettaa pysähtymään tähän hetkeen. Läsnäolon taidon harjoitteleminen kehittää kiireen hallintaa ja lisää hyvinvointia ja luovuutta. Mindfulness-harjoitukset auttavat keskittymään olennaiseen ja palautumaan stressaavista tilanteista. Työn tuottavuus paranee, kun stressi ja ahdistus vähenevät.

Hyvinvoivassa työyhteisössä työskentely on sekä rentoa että tuloksellista. Mindfulness-taidot vaikuttavat myönteisesti johtamiseen, tiimien yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen.


TUNNE- JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT TYÖYHTEISÖSSÄ

Työntekijät, esimiehet, tiimit, ennaltaehkäisy

Vuorovaikutustaidot ovat tärkeä osa nykyajan työelämää. Tiimit, verkostot ja erilaiset ryhmät toimivat vuorovaikutustaitojen varassa ja useimmat konfliktit työpaikoilla johtuvat toimimattomasta vuorovaikutuksesta. Olosuhteisiin emme aina voi vaikuttaa, mutta jokainen on vastuussa omista tunteistaan ja niiden ilmaisemisesta työpaikalla.  

Hyvä vuorovaikutus työpaikalla lisää yhteisen ajattelun ja päätösten laatua ja ennaltaehkäisee ongelmatilanteita. Hyvät vuorovaikuttajat synnyttävät hyvän ryhmähengen ja hyvässä tiimissä syntyy enemmän ja parempia ideoita.