TYÖYHTEISÖ

TYÖHYVINVOINTI

Työntekijät, voimavarat, tuloksellisuus
Työssä jaksaminen on ajankohtainen aihe koko yhteiskunnassa. Työn aiheuttama stressi, työyhteisön ristiriidat, työelämän jatkuvat muutokset ja vaatimusten kasvu vaikuttavat elämäämme – halusimme tai emme. Pahoinvointi työpaikoilla myös maksaa, kun sairauspoissaolot, ennenaikaiset eläkkeet ja sairaanhoitokulut lisääntyvät.

Hyvinvoiva henkilöstö on työpaikan tärkein voimavara, joten työhyvinvointi vaikuttaa suoraan myös organisaation kilpailukykyyn, taloudelliseen tulokseen ja maineeseen. Meiltä saat räätälöityjä koulutuksia työhyvinvoinnin parantamiseen ja lyhyempiä valmennuksia esimerkiksi koulutuspäivään. Voit myös tilata meiltä ammattilaisen yhteistyökumppaniksi työyhteisön hyvinvointiprojektiin.

TUNNE- JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT TYÖYHTEISÖSSÄ

Työntekijät, esimiehet, tiimit, ennaltaehkäisy
Vuorovaikutustaidot ovat tärkeä osa nykyajan työelämää. Tiimit, verkostot ja erilaiset ryhmät toimivat vuorovaikutustaitojen varassa ja useimmat konfliktit työpaikoilla johtuvat toimimattomasta vuorovaikutuksesta. Olosuhteisiin emme aina voi vaikuttaa, mutta jokainen on vastuussa omista tunteistaan ja niiden ilmaisemisesta työpaikalla.  

Hyvä vuorovaikutus työpaikalla lisää yhteisen ajattelun ja päätösten laatua ja ennaltaehkäisee ongelmatilanteita. Hyvät vuorovaikuttajat synnyttävät hyvän ryhmähengen ja hyvässä tiimissä syntyy enemmän ja parempia ideoita.

MINDFULLNESS TYÖPAIKALLA

Työelämä on kiireistä ja työntekijöitä ja esimiehiltä odotetaan usein jatkuvaa venymistä ja kehittymistä. Ajankäyttö sirpaloituu jatkuvan tietotulvan myötä ja keskittymiskyky kärsii. Tietoisuustaitojen eli minfulnessin hyödyntäminen työpaikoilla opettaa pysähtymään tähän hetkeen. Läsnäolon taidon harjoitteleminen kehittää kiireen hallintaa ja lisää hyvinvointia ja luovuutta. Mindfulness-harjoitukset auttavat keskittymään olennaiseen ja palautumaan stressaavista tilanteista. Työn tuottavuus paranee, kun stressi ja ahdistus vähenevät.

Hyvinvoivassa työyhteisössä työskentely on sekä rentoa että tuloksellista. Mindfulness-taidot vaikuttavat myönteisesti johtamiseen, tiimien yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen.


KONFLIKTI VOI TUHOTA TÄRKEIMMÄN, TYÖNILON

Työnilo lisää tunnetusti työtehoa ja viihtymistä töissä. Onneksi ongelmat ovat myös mahdollisuuksia. Kun ymmärrämme paremmin itseämme, ymmärrämme myös muita.
Ihmiset ovat työyhteisön rajaton voimavara, joiden kautta voidaan parhaimmillaan saavuttaa suunnattomat tulokset. Meillä ei ole varaa aliarvioida tai tuhota tätä käytettävissämme olevaa spontaania luovuutta ja intohimoa!

Työyhteisösovittelu: ”Ei ole olemassa ongelmaa mistä puhumatta jättäminen auttaisi sen ratkaisemisessa.”

SOVITTELU

Sovittelu on työyhteisöissä vielä suhteellisen uusi ja tuntematon menetelmä. Konflikteja on yleensä totuttu ratkaisemaan esimiehen ohjauksessa tai ajateltu, että kai ne ajallaan lutviutuvat. Sovittelussa keskeisenä ideana on, että osapuolet ratkaisevat konfliktin itse sovittelijaksi koulutetun henkilön ohjaamina.

Sovittelumalli on osoittautunut erittäin toimivaksi tavaksi käsitellä vaikeimpiakin haasteita. Myös muutoksien ja yt:n käsittelyyn sovittelussa käytetyt periaatteet tarjoavat tavan ratkaista hankalia tilanteita niin, että keskusteluja käydään avoimessa ja kunnioittavassa hengessä. Siinä saadaan käyttöön henkilöiden kollektiivinen viisaus ja sitoudutaan yhteisiin päämääriin. Samalla johdon, esimiesten, työsuojelun ja luottamusmiesten työ helpottuu huomattavasti.
Organisaatiossa konfliktia kannattaa ajatella arvokkaana oppimisen välineenä ja uuden avoimen kulttuurin muodostumisen mahdollisuutena. Sovittelussa opitaan vuorovaikutusta, joka lisää jopa yrityksien kilpailukykyä.

Sovitteluprosessi käynnistyy yleensä silloin, kun konfliktin todetaan haittaavan työyhteisön toimintaa merkittävällä tavalla. Sovittelun kohteena voi olla kaksi ihmistä, tiimi tai suurempi ryhmä, esimerkiksi kokonainen työyksikkö.